Unapređenje položaja LGBT populacije

Asocijacija DUGA je osnovana u junu 2004 godine, preregistrovali/e smo se u skladu sa novim zakonom o udruženjima gra?ana/ki u novembru 2009 godine. Osnovale su je LGBT osobe sa ciljem rada na unapre?enju kvaliteta života ove populacije. Posle 5 godina rada i uve?anjem kapaciteta, shvatile/i smo da možemo delovati na mnogo širem polju, pa smo prilikom preregistracije naš osnovni cilj i specifi?ne ciljeve proširile/i.

Resursi organizacije:

  • Asocijacija DUGA ima Predsednika Skupštine, 5 ?lanova/ica Upravnog odbora, 5 koordinatora programskih odbora, 8 spoljnih saradnika/ica i 39 ?lanova/ica;
  • Asocijacija DUGA ima odvojeno sedište organizicije u kom je smešten Upravni odbor i gde se nalazi celokupna dokumentacija organizicije i centar za korisnike/ice od 92 kvadrata u centru Šapca;
  • Asocijacija DUGA poseduje kompletnu opremu i nameštaj za 6 radnih mesta i opremljen centar za korisnike/ice sa svojim nameštajem i opremom;
  • Asocijaciji DUGA su Ministarstvo zdravlja Srbije i Global fond kupili specijalizovano kombi vozilo za terenski rad;
  • Asocijacija DUGA trenutno ima pet programa iz kojih razvija projekte:

Zdravlje i LGBT

Prevencija HIV/AIDS-a i PPI, psihološko zdravlje.

Bezbednost LGBT

Smanjenje nasilja i diskriminacije kroz rad sa nadležnim držžvnim službama i LGBT osobama, pra?enje i dokumentovanje trenda nasilja.

Podrška i LGBT

Razvijanje i pružanje usluga LGBT osobama, edukacija nama bitnih državnih institucija i rad na smanjenju stigme i diskriminacije i internalizovane homofobije.

Socijalna pitanja LGBT

Socijalna kohezija i smanjenjenje siromaštva u LGBT populaciji.

Održivost organizacije

Razvijanje programa samofinansiranja i finansiranja iz budžeta.