Informišite se o trenutnim aktivnostima Pridružite nam se

U susret adekvatnoj socijalnoj zaštiti LGBT osoba i njihovih roditelja
01.05.2014 – 30.04.2015 (12 meseci)

Finansira: Ambasada Kraljevine Holandije
Visina granta 24.678, 00 €

Kratak opis aktivnosti i ciljeva:
Osnovni cilj: Sistem socijalne zaštite prilago?en potrebama LGBT osoba i njihovih porodica, adekvatno odgovara na njihove potrebe.
Podcilj 1: U periodu od 12 meseci razraditi sistem monitoring i evaluacije u centrima za socijalni rad koji su prošli osnovne treninge Asocijacije DUGA u cilju pra?enja kvaliteta usluga pruženih LGBT osobama i njihovim porodicama.
Podcilj 2: u periodu od 12 meseci kreirati socijalnu uslugu koja ?e do standardizacije socijalne usluge za LGBT osobe i njihove porodice, odgovoriti na njihove sadašnje potrebe.
Podcilj 3: u periodu od 6 meseci napisati preporuke za izmene i/ili dopune Zakona o socijalnoj zaštiti u cilju lobiranja za iste, kako bi posle standardizacije socijalne usluge za LGBT osobe i njihove porodice, udruženja gra?ana kako je zakonom i predvi?eno mogla adekvatno pružati socijalne usluge.
Podcilj 4: U periodu od 8 meseci medijski promovisati petogodišnji program Asocijacije DUGA “Odgovor sistema socijalne zaštite na potrebe LGBT osoba i njihovih porodica” kako bi što više LGBT osoba i njihovih porodica, koristilo usluge edukovanog osoblja centara za socijalni rad.
Tim Asocijacije DUGA ?e zajedno sa osobljem centara za socijalni rad (u daljem tekstu CSR) razraditi sistem MIE kako bi u budu?nosti mogli da merimo i ocenjujemo kvalitet rada, stru?nih osoba iz CSR koje su prošle naše osnovne treninge.
Kroz fokus grupe sa LGBT osobama, njihovim porodicama i stru?nim osobljem CSR, kreirati socijalnu uslugu, koja bi do standardizacije socijalne usluge koja u potpunosti odgovara potrebama LGBT osoba i njihovih porodicama, popunila sadasnju prazninu.
Stru?ni konsultant ?e posle detaljne analize zakona o socijalnoj zaštiti, napisati preporuke, koje ?e poslužiti u svrhe lobiranja za izmene i dopune zakona, kako bi on omogu?io da udruženja gra?ana, kako je njime ve? predvi?eno zaista i budu pružaoci socijalnih usluga. Proces lobiranja ?e uslediti u sklopu našeg petogodišnjeg programa.
Posto je Asocijacija DUGA edukovala 37% od ukupnog broja stru?nih osoba koje u Srbiji rade u oblasti socijalne zastite, potrebno je kroz medijsku kampanju, obavestiti LGBT osobe i njihove porodice o ovom edukovanom osoblju, što nameravamo u?initi, kroz terenski rad, putem web sajtova, tv i radijskih emisija i intervjua za štampane medije.

“Prevencija HIV/AIDS-a i polno prenosivih infekcija u lokalnim zajednicama
01.01.2015 – 31.12.2015 (12 meseci).

Finansira: Opština Trstenik, Opština Tutin, Opština Ose?ina, Opština Raška
Visina granta 680,000.00 dinara

Kratak opis aktivnosti i ciljeva:
Opšti cilj: Zaustaviti širenje HIV infekcije i PPI me?u populacijama pod pove?anim rizikom, pove?anjem znanja, dovesti do smanjenja rizi?nih seksualnih praksi kod 25% korisnika, povezivanjem lokalnih partnera: obezbediti održivost projekta, dostupnost usluga, unapre?enje ljudskih prava i smanjenje nasilja i diskriminacije.
Specifi?ni cilj 1. U periodu od 12 meseci, realizovati 180 terenskih aktivnosti u cilju savetovanja i testiranja gra?ana/ki na HIV/AIDS i PPI.
Aktivnost 1.1: mese?no realizovati po 15 terenskih aktivnosti, sa timovima terenskih radnika, koji ?e brojati po 2 osobe.
U opštine i gradove, koji nas finansiraju, odlaziti po 2 puta mese?no. Zbog što ekonomi?nijeg utroška operativnih sredstava, planirati akcije za više opština i gradova u istom danu. Laborante nam obezbe?uju lokalne zdravstvene institucije.
U gradove i opštine koji nas ne finansiraju, a koji su na našoj teritoriji delovanja, odlaziti samo po pozivu korisnika i zbog ekonomi?nijeg utroška operativnih sredstava, minimalni broj korisnika koji se moraju tom prilikom dose?i, odnosno koji ?e unapred zakazati uslugu je 10. Operativne troškove odlaska na teren, prilikom ovih aktivnosti, snose sami korisnici. Uzimaju?i u obzir da ?e prilikom odlaska biti dosegnuto minimalno 10 korisnika, putni troškovi koje bi oni morali da snose, na najudaljenijoj ta?ki našeg terena su 975.00 dinara.
Aktivnost 1.2: terenske aktivnosti po uputu centara za socijalni rad (CSR) pošto Asocijacija DUGA ima uspostavljen sistem upu?ivanja i MIE sa 146 CSR širom Srbije, u skladu sa protokolom, CSR nam mogu upu?ivati svoje korisnike. Veliki deo korisnika sistema socijalne zaštite, jesu osobe pod pove?anim rizikom (IKD, MSM, SR, deca ulice, Romi) i osobe koje žive sa HIV/AIDS-om.
Po uspostavljenom protokolu, CSR nam sa standardizovanim uputom šalju svoje korisnike, kao i mi njima.
Korisnicima koji su primaoci socijalne pomo?i, usluge pružamo besplatno, ostali korisnici pla?aju putne troškove autri? tima.
Aktivnost 1.3: usluge savetovanja, medicinskih konsultacija i parnja?ke edukacije, kao i informacije o radu organizacije i zakazivanje usluga, pruža?e se putem info telefona, skajpa i e:mail-om.
Radno vreme ?e biti svakim danom u radno vreme Upravnog odbora Asocijacije DUGA, od 09:00. do 13:00.
Specifi?ni cilj 2. U periodu od 12 meseci realizovati po dve uli?ne akcije promocije DPST-a u saradnji sa lokalnim partnerima u opštinama i gradovima koji nas finansiraju.
Aktivnost 2.1: u gradovima i opštinama koje nas finansiraju, dva puta godišnje, prvi put u periodu od po?etka aprila do kraja juna i drugi put u periodu od po?etka oktobra do 10 decembra, organizovati uli?ne akcije promocije DPST-a i usluga Asocijacije DUGA. Na uli?ne akcije ?e odlaziti po tri ?lana tima Asocijacije DUGA. Obavezno obezbediti prisustvo medija i lokalnih partnera. Uli?ne akcije ?e trajati po 120 minuta, a zbog što ekonomi?nijeg utroška operativnih sredstava, planirati akcije za više opština i gradova u istom danu.
Specifi?ni cilj 3. U periodu od 12 meseci u sklopu terenskih aktivnosti, pružati podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS-om u cilju pozitivne prevencije.
Aktivnost 3.1: Prilikom odlaska na teren, pozvati naše stalne korisnike koji su osobe koje žive sa HIV/AIDS-om i informisati se da li su im potrebne, neke naše usluge, ukoliko jesu zakazati ih.
Aktivnost 3.2: usluge savetovanja, medicinskih konsultacija i parnja?ke edukacije, kao i informacije o radu organizacije i zakazivanje usluga, osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, pruža?e se putem info telefona, skajpa i e:mail-om.
Radno vreme ?e biti svakim danom u radno vreme Upravnog odbora Asocijacije DUGA, od 09:00. do 13:00.

 

 

Prikupljanje kontaminiranog medicinskog otpada nepoznatog porekla (KMONP)
2010 – danas

Projekt se sprovodi na volonterskoj osnovi

Asocijacija DUGA ima dva edukovana terenska tima, koja na dobrovoljnoj osnovi bez nadoknade prikupljaju KMONP. Ukoliko Vam je poznato gde ovog opasnog medicinskog otpada ima, molimo Vas da nas obavestite na info telefone: 015/386-297 i 064/25-29-181.

Asocijacija DUGA je u dva navrata od lokalne samouprave Šabac, tražila sredstva za kupovinu zaštitne opreme, nisu nam izašli u susret. U drugom navratu smo sredstva tražili na konkursu za udruženja gra?ana ali je konkurs poništen uz obrazloženje da „nijedan projekat u dovoljnoj meri ne poboljšava kvalitet života gra?ana Šapca“.

Monitoring rada javnih institucija
2008 – danas

Projekt se sprovodi na volonterskoj osnovi

Na zahtev gra?anki/a Opštine Šabac, pomažemo u rešavanju za njih bitnih predmeta ukoliko javne institucije njihove predmete ne rešavaju na vreme ili ih prema mišljenju gra?anki/a ne rešavaju adekvatno.

Za ovu uslugu, možete nam se obratiti od ponedeljka do petka u periodu od 09:00 do 12:00 ?asova na telefone:
015/386-297 i 064/25-29-181.