Programi Asocijacije Duga

Asocijacija DUGA svoje aktivnosti realizuje kroz tri programa i to:

 

I. Program sistem socijalne zastite u susretu LGBT osobama i njihovim porodicama. Akreditovali smo prvi program edukacija stru?nih radnika u oblasti socijalne zaštite u Srbiji za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama i na 46 treninga,  edukovali 983 osobe (38% od svih stru?nih radnika),  iz 146 centara za socijalni rad (CSR) u Srbiji i 3 centra za porodi?ni smeštaj i usvojenje. Akreditovali smo napredni trening na osnovu obra?enih podataka sistema MIE posle osnovnih treninga. Potpisali memorandum o saradnji sa 84 CSR i uspostavili sistem MIE sa njima. Pilotiramo outreach kombinovano zdravstveno/socijalnu uslugu, i sa CSR smo uspostavili sistem upu?ivanja korisnika. Kada su u pitanju rezultati ovog programa posebno isti?emo da smo  pove?ali znanje i vestine strucnih radnika u sistemu socijalne zaštite, o adekvatnom pristupu u radu sa LGBT osobama, tako da je ono trenutno na nivou od 78% od potpunog, što ?emo dopuniti na naprednim treninzima. Omogu?ili smo LGBT osobama i njihovim porodicama na teritoriji cele Srbije da u sistemu socijalne zaštite koriste usluge, pravnika, psihologa i socijalnih radnika koji su edukovani o adekvatnom pristupu u radu sa njima. 2014 godine Asocijacija DUGA je imala 11 zajedni?kih slu?ajeva sa CSR, pozivi su bili inicirani od stru?nih radnika CSR. Kroz sistem socijalne zaštite pomogli smo da LGBT adolsecenti koji su pokušali suicid prihvate svoju seksualnu orijentaciju, da roditelji prihvate svoju LGBT decu i da ih vrate u porodi?ne domove, da LGBT u?enici nemaju problema u svojim školama. Prvi put u Srbiji, posle naših treninga, supervizijski sastanak sistema socijalne zaštite, bio je posve?en LGBT osobama, kao korisnicima usluga.
II. Program prevencije HIV/AIDS-a i polno prenosivih infekcija (PPI). Na teritoriji 9 okruga zapadne i centralne Srbije, razvili smo outreach uslugu savetovanja i testiranja na HIV i PPI, ove aktivnosti realizujemo u mobilnoj medicinskoj jedinici, jedna smo od ukupno 7 OCD u Srbiji, koja ima mogu?nost pružanja zdravstvenih usluga, van zdravstvene institucije. U okviru ove usluge, savetujemo i brzim testovima testiramo osobe na HIV i PPI. Naša primarna populacija je LGBT, ali usluge pružamo i osobama koje se bave seksualnim radom, injektiraju narkotike, Romskoj populaciji i opštoj populaciji. Jedina smo OCD na teritoriji ovih 9 okruga koja pruža podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS-om. Naše usluge su: psihosocijalna podrška, medicinske konsultacije, savetovanje i testiranje i parnja?ka podrška, a pružamo ih kroz outreach na terenu, preko info telefona, skype ili on/line. Kada su u pitanju rezultati ovog programa posebno isti?emo da: na godišnjem nivou pružimo setove usluga za oko 3200 osoba, izvršimo oko 1100 testiranja brzim testovima, u proseku u skladu sa podacima sistema interene i eksterne evaluacije kod 36% korisnika zna?ajno smanjimo razlicite oblike rizi?nog ponašanja. Po prvi put u Srbiji gradovi i opštine su finansirali jednu LGBT NGO.
III. Ekonomsko osnaživanje LGBT populacije. Osnovali smo prvo socijalno preduze?e kao LGBT organizacija, hostel “MOONRISE”, koje zapošljava LGBT osobe. Za osnivanje preduze?a jedan deo novca, prikupljali smo u lokalnoj zajednici i smatramo da je to za nas veliki uspeh kao LGBT NGO, što smo za 5 meseci prikupili 13,310.00 $ od kompanija i naših korisnika, uglavnom LGBT osoba tre?e dobi i roditelja LGBT osoba.