Šta smo sve do sada realizovali

Tolerantnija Srbija
01.07.2005-01.07.2006

Finansira: Ambasada Kraljevine Holandije
Visina granta 8.870 €

Kratak opis aktivnosti i ciljeva:
U periodu realizacije projekta, odštampane su i podeljenje brošure za službenike javnih institucija na teritoriji: Šapca, Valjeva i Loznice u cilju razbijanja predrasuda prema LGBT osobama.
Odštampani posteri, preko kojih su LGBT osobe sa teritorije: Šapca, Valjeva i Loznice, upoznate sa radom Asocijacije DUGA. Realizovano istraživanje anketnim upitnicima u 15 srednjih škola : Šapca, Valjeva i Loznice o stepenu diskriminacije prema 5 vulnerabilnih populacija, me?u kojima i LGBT populacije.
Posle obrade 9881 upitnika i podatka da je u svih 15 srednjih škola diskriminacija najviše izražena prema LGBT osobama, realizovano 30 tribina na temu diskriminacije prema LGBT osobama.
U sklopu projekta realizovano je i 12 interaktivnih radionica sa roditeljima LGBT osoba.

Zalaganje u smanjenju internalizovane homofobije
01.07.2007-31.12.2007

Finansira: Balkanski fond za lokalne inicijative
Visina granta 292,000.00 dinara

Kratak opis aktivnosti i ciljeva:
U periodu realizacije projekta, organizovano je 20 interaktivnih radionica, 20 psihosocijalnih individualnih savetovališta i 20 grupnih diskusija o fenomenu internalizovane homofobije u cilju smanjenja iste. Na njima je ukupno u?estvovalo 152 LGBT osobe i ovo su prve aktivnosti ovog tipa, koje je LGBT zajednica na ovoj teritoriji imala. Na ovim aktivnostima, imali smo LGBT osobe sa teritorije Šapca, Valjeva i Loznice, a u obezbe?ivanju u?esnika, mnogo nam je pomogao naš prvi projekat, preko kog smo upoznali LGBT osobe sa ove teritorije sa našom organizacijom. Tako?e i tokom ovog projekta, aktivno smo radili na vidljivosti organizacije, tako da smo podelili 894 brošure i polepili 460 postera.
U sklopu ovog projekta, osnovan je i prvi info telefon Asocijacije DUGA, koji je bio dostupan za neše korisnice i korisnike, svakog radnog dana od 15:00 do 19:00 ?asova.

Dokumentovanje nasilja nad LGBT osobama
01.08.2007-31.01.2008

Finansira: ILGA EUROPE
Visina granta 4.820 €

Kratak opis aktivnosti i ciljeva:
U sklopu ovog projekta, realizovana su 34 dubinska intervjua sa LGBT osobama žrtvama nasilja iz 20 gradova u Srbiji.
Putem anketnog upitnika o zastupljenosti nasilja nad LGBT osobama, anketirano je 431 osoba sa teritorije Srbije, anketni upitnici su prikupljani u on line formi. Anketne upitnike je popunilo: 47,1% gej muškaraca, 30,8% lezbejki, 21,8% biseksualnih i 0,3% transrodnih osoba. 81,8% ispitanika je izjavilo da su doživeli neki vid nasilja. Kada su u pitanju oblici nasilja, dobijeni su sledeci rezultati: fizicko nasilje je doživelo 41,9% ispitanika, seksualno 11,2%, emocionalno 57,8% i socijalno 17,5%. Na pitanje kome su se obratili posle doživljenog nasilja, ispitanici su odgovarali na slede?i na?in: policiji 0,2%, tužilaštvu 0%, doktoru 17,1%, nikome se nije obratilo 82,7% ispitanika.
U periodu od 01.09.2007 do 30.10.2007 realizovani su sastanci u 20 Policijskih Uprava u Srbiji. Prilikom sastanaka sa na?elnicima Policijskih Uprava istima smo dostavili i edukativni materijal, koji bi trebao da edukuje službenike/ice MUP-a o pravilnoj terminologiji koju bi trebalo upotrebljavati pri radu sa LGBT osobama. Takodje edukativni materijal u kratkim crtama govori o neistinitim predrasudama i stereotipima koji su u Srbiji opšte prihva?eni za LGBT osobe, ali i o istraživanjima o nasilju i vrstama nasilja kojima su izlozene LGBT osobe.
U jedno?asovnim sastancima sa na?elnicima izlozili smo probleme nasilja nad LGBT osobama i sa ve?inom na?elnika uspostavili pozitivnu komunikaciju. Na sastancima smo pokušali saznati šta bi nam oni preporu?ili kao pozitivno rešenje saradnje sa MUP-om i kakve edukacije službenika/ica bi mogli realizovati, a da one budu adekvatne i primenjive u praksi.