Publikacije

Preporuke za sto adekvatniji odgovor sistema socijalne zastite na potrebe  LGBT osoba i njihovih porodica           Priru?nik za omladinske radnike - "Podizanje kapaciteta u radu sa LGBT+ mladima"

stigmatizazija mladih lbgt osoba od strane drzavnih institucija