Statut Asocijacije Duga

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

 

Члан 1.

 • Удружење грађана/ки „Асоцијација ДУГА“ (у даљем тексту: Удружење) је; добровољна, нестраначка, непрофитна, невладина организација која делује као Удружење грађана/ки.

 • Удружење делује на територији Републике Србије.

 • Седиште Удружења се налази у улици 7. октобра број 1. Јевремовац 15000 Шабац.

 • Удружење има својство грађанско-правног лица са свим правима и одговорностима које из тога произилазе.

 • Удружење је обавезно да омогући увид у свој рад само надлежним државним органима.

Члан 2.

 

 • Назив Удружења је: „Асоцијација ДУГА“

 

 • Назив Удружења на енглеском језику је:Association RAINBOW

 

Члан 3.

 

 • Удружење има свој амблем, заставу и печат.

 • Амблем се састоји од 12 оивичених жутих звездица поређаних у круг. У центру круга се налазе меридијани у дугиним бојама, у горњем делу круга ћирилицом пише АСОЦИЈАЦИЈА, а у доњем ДУГА. Амблем изгледа овако:

 Logo of Asocijacija Duga

 • Застава Удружења је у шест дугиних боја са амблемом у средини.

 • Печат Удружења је округлог облика, пречника Ф 30. У средини печата је амблем Удружења, у доњем делу печата пише Шабац, са леве стране у полукруг до горње средине пише Асоцијација ДУГА, а са десне Association RAINBOW.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

 

 

Члан 4.

 

 • Основни циљ:

Европеизација Србије, промоција и залагање за увођење система вредности ЕУ у Србију и побољшање квалитета живота грађана/ки Србије у правцу квалитета који имају грађани/ке земаља ЕУ.

 

 • Специфични циљеви:
 1. Залагање за унапређење и поштовање свих људских права и слобода грађана/ки.
 2. Залагање за унапређење јавног здравља грађана/ки.
 3. Залагање у смањењу сиромаштва.
 4. Залагање у развоју и промоцији цивилног сектора.
 5. Залагање за јачање и унапређење система мониторинга и евалуације у владином и невладином сектору..

 

 • Основни циљ и специфични циљеви имаће анексе који ће бити у складу са овим статутом и законом, а који ће их ближе дефинисати.

 

 • Анексе ће донети Управни Одбор, а одобрити Скупштина.

 

Члан 5.

 

 • Да би остварило свој основни циљ и специфичне циљеве Удружење ће нарочито организовати: медијске кампање, округле столове, тренинге, радионице, панел дебате, теренске активности, оут рич активности, саветовалишта, склоништа, истраживања, објављивања едукативног материјала, лобирање, јавно заговарање, пословне клубове, културне и забавне догађаје, путовања, излете, вршења мониторинга рада државних органа, прикупљање помоћи, припремање хране, успостављање сарадње са државним установама и другим удружењима и друге активности у складу са вежећим законима.

 

 

ЧЛАНСТВО АСОЦИЈАЦИЈЕ ДУГА

Члан 6.

 • Члан/ица Асоцијације ДУГА може бити свака особа које прихвата циљеве Удружења и статут и поднесе пријаву за учлањење Председнику/ици Скупштине Удружења.

 • Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

 • За лице млађе од 14 година из става из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 7.

 • Одлуку о пријему доноси Председник Скупштине.

 • Чланство се стиче потписивањем приступнице.

 • Члан/ица може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.

 • Чланство само по себи престаје неактивношћу члана/ице у дужем периоду, нарушавањем угледа или непоштовањем статута Асоцијације ДУГА.

 • Одлуку о престанку чланства доноси Председник Скупштине, на образложени предлог Управног Одбора.

Члан 8.

 • Пунолетни/а члан/ица Удружења има право да:
 • равноправно са другим члановима/ицама Удружења учествује у остваривању циљева Удружења;
 • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 • бира и буде биран/а у органе Удружења;
 • буде благовремено и потпуно информисан/а, о раду и активностима Удружења.

 • Малолетни/а члан/ица Удружења има права из тачке 1. и 4. става 1. овог члана. Малолетни/а члан/ица са навршених 14 година може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.

Члан 9.

 • Члан/ица је дужан/на да:
 • активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
 • обавља друге послове које му/јој повери Управни Одбор;
 • плаћа чланарину.

 

УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

 

 

Члан 10.

 • Органи Удружења су:
 • Скупштина
 • Управни Одбор
 • Програмски Одбори
 • Управни Одбори Oгранака

Члан 11.

 • Скупштину Удружења чине сви њени чланови/ице.

 • Скупштина је надзорни орган Удружења.

 • Скупштина:
 • усваја Статут;
 • усваја измене и допуне Статута;
 • бира Председника Скупштине;
 • бира Председника Управног Одбора;
 • разматра остварене задатке и циљеве Удружења;
 • предлаже нове циљеве и задатке;
 • доноси план и програм рада;
 • одлучује о престанку рада Удружења.

 • Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање половина чланова/ица са правом гласа.

 • Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова/ица

 • За одлуку о изменама и допунама Статута и престанку рада Удружења потребна је двотрећинска већина гласова.

 • Скупштина Удружења може бити:
 • редовна (одржава се једном годишње)
 • изборна (одржава се сваке пете године колико траје избор Председника Скупштине)
 • ванредна (одржава се на захтев половине чланова/ица упућен Управном Одбору у писаној форми, или Управног Одбора)

 • Радом Скупштине руководи Председник Скупштине.

 • Рад Скупштине се одвија на седницама и регулише се пословником који доноси Скупштина.

 • Председник Скупштине се бира из чланства Удружења, његов мандат траје пет година и може се неограничено пута бирати и бити Председник.

 • Председник Скупштине:
 • потписује Статут;
 • потписује измене и допуне Статута;
 • сазива и организује седнице Скупштине;
 • руководи радом Скупштине;
 • саставља и потписује записнике са седница Скупштине;
 • од седнице до седнице припрема нове планове и програме рада;
 • заједно са Управним Одбором ради на остваривању циљева и задатака Удружења.;
 • обавља и друге послове у раду Удружења, ако се за тим укаже потреба.

Члан 12.

 • Управни Одбор је управни орган Удружења и стара се о спровођењу циљева и задатака, који су утврђени овим статутом.

 • Управни Одбор:
 • руководи Удружењем и доноси одлуке;
 • организује редовно обављање делатности Удружења;
 • формира програмске одборе;
 • доноси финансијске одлуке;
 • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 • стара се о редовном обавештаавању чланова/ица о раду Удружења;
 • поверава посебне послове члановима/ицама;
 • одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;
 • одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења.

 • Управни Одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова/ица, а одлуке доноси већином гласова, присутних чланова/ица.

 • У случају нерешеног исхода гласања, Председник Управног Одбора може употребити „златан глас“ (дупли глас).

 • Управни Одбор се састаје најмање једном седмично, са састанка Управног Одбора мора постојати записник који води Генерални Секретар.

 • Управни одбор има пет чланова/ица који се бирају из чланства: Председника, Подпредседника, Пројектног Менаџера, Генералног Секретара и ПР-а (Публик Релатионс).

Члан 13.

 • Председника Управног Одбора бира Скупштина, његов мандат траје пет година, и може се неограничено пута бирати и вршити функцију.

 • Председник Управног Одбора изабран на Оснивачкој Скупштини има трајан мандат, а он престаје на његов захтев уз образложење у писаној форми предатој Председнику Скупштине, услед чега Скупштина бира новог Председника Управног Одбора у складу са чланом 11. став 3. и чланом 12. став 6. овог Статута.

 • Председник Управног Одбора је уједно и заступник Удружења.

 • Председник Управног Одбора:
 • поставља и смењује чланове/ице Управног Одбора;
 • поставља и смењује Координаторе/ке Програмских Одбора;
 • поставља и смењује Координаторе/ке Управних Одбора Огранака;
 • представља и заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца;
 • руководи радом Удружења и усклађује рад Програмских Одбора и Управних Одбора Огранака;
 • организује, усмерава и врши координацији сарадње са надлежним државним органима, институцијама и осталим невладиним организацијама, мрежама и платформама;
 • одобрава службена путовања у земљи и иностранству;
 • потписује одлуке и друге акте из надлежности Удружења;
 • подноси Скупштини годишњи извештај о раду Удружења;
 • даје изјаве за јавност и у писаној форми може одобрити да то чини други/а члан/ица Управног Одбора;
 • развија Програме Удружења и разрађује пројекте;
 • одређује овлашћења у писаној форми и може своја овлашћења пренети на Подпредседника/ицу Управног Одбора или неког/у другог/у члана/ицу Управног Одбора у зависности од потреба.

Члан 14.

 • Мандат Подпредседника/ице Управног Одбора траје пет година, и иста особа се неограничено пута може бирати и вршити ову функцију.

 • Подпредседник/ица Управног Одбора:
 • развија Програме у складу са циљевима Удружења;
 • припрема друге опште акте Удружења и подноси их Председнику Управног Одбора на потписивање;
 • брине се и унапређује односе са корисницима/ама и члановима/ицама Удружења;
 • обавештава кориснике/ице и чланове/ице Удружења о активностима Управног Одбора;
 • развија видове комуникације Удружења са: донаторима, владиним и невладиним организацијама и са корисницима/ама и члановима/ицама Удружења;
 • прави базу контаката: донатора, владиних и невладиних организација, корисника/ица и чланова/ица Удружења;
 • извршава и друге задатке поверене од Председника Управног Одбора, у складу са законом.

Члан 15.

 

 • Мандат Пројектног Менаџера Управног Одбора траје пет година, и иста особа се неограничено пута може бирати и вршити ову функцију.

 • Пројектни Менаџер Управног Одбора:
 • развија Програме у складу са циљевима Удружења;
 • тражи донаторе за пројекте;
 • одржава комуникацију са донаторима и обавештава их о активностима;
 • ради на изради пројеката;
 • прави базу завршених пројеката;
 • извршава и друге задатке поверене од Председника Управног Одбора, у складу са законом.

 

Члан 16.

 

 • Мандат Генералног Секретара Управног Одбора траје пет година, и иста особа се неограничено пута може бирати и вршити ову функцију.

 • Генерални Секретар Управног Одбора:
 • води потребну евиденцију о чланству, раду и деловању Удружења;
 • учествује у организацији, припреми и одржавању седница Скупштине, Управног Одбора и Управних Одбора Огранака;
 • врши обједињавање материјала за састанке и благовремено врши дистрибуцију материјала;
 • врши обезбеђење и чување документације пословне тајне Удружења;
 • врши дистрибуцију и завођење свих врста поште (улаз-излаз);
 • води архиву докумената Удружења;
 • води евиденцију и брине се о имовини Удружења;
 • обавља посао логистичара за све активности Удружења;
 • извршава и друге задатке поверене од Председника Управног Одбора, у складу са законом.

Члан 17.

 

 • Мандат ПР-а Управног Одбора траје пет година, и иста особа се неограничено пута може бирати и вршити ову функцију.

 • ПР Управног Одбора:
 • прави планове за представљање Удружења у јавности;
 • припрема и реализује конференције за штампу и јавне наступе;
 • прави планове за подизање репутације Удружења у јавности;
 • води базу података о медијима;
 • брине се о позитивној видљивости Удружења у јавности;
 • припрема изјаве за јавност и подноси их Председнику Управног Одбора на потпис;
 • извршава и друге задатке поверене од Председника Управног Одбора, у складу са законом.

Члан 18.

 • Чланови/ице Управног Одбора су одговорни за штету коју би својом одлуком проузроковали Удружењу, ако је та одлука донете грубом не пажњом или са намером да се штета проузрокује.

 • Лица из става 1. овог члана не сносе одговорност ако своје мишљење издвоје у записник са састанака.

Члан 19.

 • Програмски Одбори су оперативни одбори Удружења задужени за развијање и реализацију пројеката.

 • Програмске Одборе формира и гаси Управни Одбор, по потреби, за актуелне програме.

 • Програмски одбори имају три члана/ице: Програмског координатора, Помоћника координатора и Програмског Саветника. Сви/е осим Програмског Саветника бирају се из чланства Удружења, Саветник не мора бити члан/ица Удружења већ стручна особа.

 

 • Програмски Координатор поставља и смењује чланове свог тима, и може по потреби тим проширити.

 • Чланови/ице Програмског Одбора могу обављати и функције у другим органима Удружења.

 • Мандати чланова/ица Програмског Одбора трају три године и исте особе се неограничено пута могу бирати и вршити ове функције.

 • Програмски Координатор:
 • развија пројекте у области деловања свог програма;
 • извештава Управни Одбор о намерама и плановима за подношење пројеката;
 • припрема стратешке планове за програм;
 • извршава и друге задатке поверене од Председника Управног Одбора, у складу са законом.

 • Помоћник Програмског Координатора:
 • припрема стратешке планове за програм;
 • брине се о програмској и пројектној документацији;
 • извршава и друге задатке поверене од Програмског Координатора, у складу са законом.

 • Програмски Саветник:
 • припрема стратешке планове за програм;
 • даје савете за унапређење програма.

Члан 20.

 • Удружење може формирати и своје Огранке на територији Републике Србије.

 • Огранци се формирају и гасе по одлуци Управног Одбора Удружења.

 • Огранци имају потпуну административну аутономију, свој печат и текући рачун, могу сами припремати и реализовати пројекте.

 • Огранци у потпуности морају поштовати: друге органе Удружења, Статут и друге опште акте Удружења и у потпуности поступати у складу са њима.

 • На печату Огранка све је исто као и на печату Удружења, само се мења назив града у ком Огранак има седиште.

 • Огранком управља Управни Одбор Огранка, који има три члана/ице. Координатора Управног Одбора Огранка, Помоћника Координатора Управног Одбора Огранка и Техничког Секретара Управног Одбора Огранка. Сви/е се бирају из чланства Удружења.

 • Мандати чланова/ица Управног Одбора Огранка трају пет година, и исте особе се неограничено пута могу бирати и вршити функције.

 • Координатор Управног Одбора Огранка:
 • поставља и смењује чланове/ице Управног Одбора Огранка;
 • представља и заступа Огранак у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца;
 • руководи радом Огранка;
 • подноси Управном Одбору шестомесечни извештај о раду Огранка;
 • разрађује пројекте;
 • одређује овлашћења у писаној форми и може своја овлашћења пренети на Помоћника Координатора Управног Одбора Огранка или неког/у другог/у члана/ицу Управног Одбора Огранка у зависности од потреба.

 • Помоћник Координатора Управног Одбора Огранка:
 • развија пројекте у складу са циљевима и програмима Удружења;
 • брине се и унапређује односе са корисницима/ама и члановима/ицама Огранка;
 • обавештава кориснике/ице и чланове/ице Огранка о активностима Управног Одбора Огранка;
 • прави базу контаката: донатора, владиних и невладиних организација, корисника/ица и чланова/ица Огранка;
 • извршава и друге задатке поверене од Координатора Управног Одбора Огранка, у складу са законом.

 • Технички Секретар Управног Одбора Огранка:
 • води потребну евиденцију о чланству, раду и деловању Огранка;
 • врши обједињавање материјала за састанке и благовремено врши дистрибуцију материјала;
 • врши обезбеђење и чување документације Огранка;
 • врши дистрибуцију и завођење свих врста поште (улаз-излаз);
 • води архиву докумената Огранка;
 • води евиденцију и брине се о имовини Огранка;
 • обавља посао логистичара за све активности Огранка;
 • извршава и друге задатке поверене од Координатора Управног Одбора Огранка, у складу са законом.

 • Рад Огранка ће бити ближе дефинисан анексима које доноси Управни Одбор Удружења.

 • Чланови/ице Управног Одбора Огранка су одговорни за штету коју би својом одлуком проузроковали Удружењу и/или Огранку, ако је та одлука донете грубом не пажњом или са намером да се штета проузрокује.

 • Лица из става 1. овог члана не сносе одговорност ако своје мишљење издвоје у записник са састанака.

 • У случају гашења Огранка, Управни Одбор Огранка у обавези је да сву документацију, печат и имовину преда Управном Одбору Удружења, а пре тога измири све обавезе и дуговања.

Члан 21.

 • За обављање стручних или административних послова Удружење може имати стручне службе или ће обављање одређених послова и задатака поверити другим провереним стручним службама или лицима.

СРЕДСТВА ЗА РАД, ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОВИНА УДРУЖЕЊА

 

 

Члан 22.

 • За извршавање својих планираних циљева и задатака и испуњавање пословних обавеза Удружење прибавља потребна финансијска средства од:
 • чланских доприноса својих чланова/ица;
 • помоћи спонзора, донатора и поклона;
 • добровољних прилога;
 • финансијских субвенција;
 • од котизације код организовања културних и забавних догађаја;
 • давања из буџета;
 • обављања привредне делатности (производње хране) у складу са законом;
 • осталих примања, у складу са законом.

 • Удружење може у складу са потребама и постојећим прописиома и законом основати: пословне клубове, друштво са ограниченом одговорношћу и/или акционарско друштво.

 • Удружење може почети са непосредним обављањем неке привредне делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Члан 23.

 • Имовина Удружења састоји се из новчаних средстава, покретне и непокретне имовине. За располагање имовином одговоран је Управни Одбор Удружења.

Члан 24.

 • Материјално и финансијско пословање и евиденција средстава Удружења одређује се посебним општим актом Удружења у складу са општим прописима и правилима о материјално-финансијском пословању, у складу са законом.

Члан 25.

 • Удружење може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење члановима/ицама Удружења под условима утврђеним одлуком Управног Одбора Удружења.

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 26.

 • Јавност рада Удружења обезбеђује се у сарадњи са средствима јавног информисања и другим средствима обавештавања. Удружење може имати свој билтен лист, а може формирати и своју тв и/или радио станицу.

 • Званичне информације у вези рада Удружења, може давати само Председник Управног Одбора или лице које он писмено овласти. Свака информација од неовлашћеног лица сматраће се повредом закона и биће тражено кривично гоњење.

 • Због чувања дискреције својих чланова/ица и корисника/ица Удружење задржава право тајне над неким информацијама или документима.

 

 

ОПШТИ АКТИ

 

 

Члан 27.

 • Општи акти Удружења су: правилници, пословници, одлуке, анекси, протоколи, записници, платформе и други акти, којима се на општи начин уређују поједина питања Удружења.

 • Појединачни акти који се доносе, морају бити у складу са општим актом Удружења који се односи на ту област.

 

ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ

 

 

Члан 28.

 • Удружење води евиденцију свих својих активности и израђује стратешке планове и планове рада и развоја програма који воде остварењу задатих циљева.

 

ПРЕСТАНАК РАДА

 

 

Члан 29.

 • Удружење престаје са радом двотрећинском одлуком чланова/ица Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 • У случају престанка рада Удружења формираће се Специјални Одбор који ће у случају неизмирених обавеза и дуговања Удружења, продати његову имовину у висини потребној да се неизмирене обавезе и дуговања намире, а преосталу имовину доделиће институцији за старе.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

 

Члан 30.

 • Статут је основни, општи и највиши акт Удружења. Уређен је у складу са уставом и законом, са којим сви остали акти Удружења морају бити усклађени.

 • Статутом су утврђени: циљеви, основни принципи и начела организовања и деловања Удружења, као и његови управни органи, а њихов начин рада регулише се општим актима, које доноси Управни Одбор Удружења.

Члан 31.

 • Удружење се може удружити и са неком другом, међународном, страном и/или домаћом организацијом и/или Удружењем, мрежом и/или платформом, а у циљу заједничког деловања од интереса за обе организације.

 • О удруживању одлучује Скупштина Удружења, двотрећинском већином гласова.

Члан 32.

 • Ако надлежни државни орган за регистрацију, захтева измену одређених одредби овог статута из формалних разлога, овлашћује се Управни Одбор Удружења да том захтеву удовољи, без сазивања Скупштине Удружења. Као и да статут може да очисти од евентуалних стилских грешака или несуглашености.

Члан 33.

 • Овај статут је усвојен на ванредној Скупштини Удружења, одржаној дана 10.10.2009.године, а примењиваће се од дана уписа у регистар надлежног државног органа.

 • Овај Статут важиће до доношења новог.

 • Предходни Статут усвојен на Оснивачкој Скупштини Удружења, одржаној дана 28.05.2004 године, престаје да важи, почетком важења овог статута.

Члан 34.

 

 • На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.