O Asocijaciji DUGA

Asocijacija DUGA je: dobrovoljna, nestranačka, neprofitna, nevladina organizacija koja deluje kao udruženje građana na teritoriji Republike Srbije od 2004. godine

Osnovni cilj Asocijacije DUGA: unapređenje ljudskih prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba i njihovih porodica sa posebnim osvrtom na višestruko vulnerabilne populacije, mlade, osobe treće dobi, osobe koje su na institucionalnom i bivše štićenike institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravstva i pravosuđa, korisnike psihoaktivnih supstanci, osobe koje se bave seksualnim radom, mlade u sukobu sa zakonom i osobe koje žive sa HIV/AIDS-om, kroz smanjenje nasilja i diskriminacije, obrazovanje, povećanje bezbednosti, pružanje podrške, ekonomsko osnaživanje, rodnu ravnopravnost i pružanje zdravstveno-socijalnih usluga.

Specifični ciljevi:

  • Zalaganje za unapređenje sistema zdravstvene zaštite u oblasti prevencije HIV/AIDS-a, hepatitisa, polno prenosivih infekcija i tuberkuloze, prevencije upotrebe psihoaktivnih supstanci i očuvanja mentalnog zdravlja za LGBT osobe i njihove porodice, mlade, osobe treće dobi, osobe koje su na institucionalnom smeštaju i bivše štićenike institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravstva i pravosuđa, korisnike psihoaktivnih supstanci, osobe koje se bave seksualnim radom i osobe koje žive sa HIV/AIDS-om
  • Zalaganje za unapređenje sistema prosvete, obrazovanja i vaspitanja u cilju smanjenja vršnjačkog i digitalnog nasilja, diskriminacije i unapređenje ljudskih prava LGBT osoba, mladih, osoba koje su na institucionalnom smeštaju i bivše štićenike institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravstva i pravosuđa, mladih u sukobu sa zakonom i osoba koje žive sa HIV/AIDS-om 
  • Zalaganje za povećanje bezbednosti, smanjenje nasilja i diskriminacije, porodičnog i vršnjačkog nasilja, digitalnog nasilja, promociji koncepta bezbednosne kulture, smanjenja rodno zasnovanog nasilja i zločina iz mržnje za LGBT osobe i njihove porodice, mlade, osobe treće dobi, osobe koje su na institucionalnom smeštaju i bivše štićenike institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravstva i pravosuđa, korisnike psihoaktivnih supstanci, osobe koje se bave seksualnim radom, mlade u sukobu sa zakonom i osobe koje žive sa HIV/AIDS-om
  • Zalaganje za unapređenje multisektorske saradnje na međunarodnom, nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou u cilju adekvatnijeg pristupa rešavanju problema LGBT osoba i njihovih porodica, mladih, osoba treće dobi, osoba koje su na institucionalnom smeštaju i bivše štićenike institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravstva i pravosuđa, korisnike psihoaktivnih supstanci, mlade u sukobu sa zakonom, osobe koje se bave seksualnim radom i osobe koje žive sa HIV/AIDS-om
  • Zalaganje za samnjenje siromaštva i ekonomsko osnaživanje LGBT osoba, mladih, osoba treće dobi, osoba koje su na institucionalnom smeštaju i bivše štićenike institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravstva i pravosuđa, korisnika psihoaktivnih supstanci, osoba koje se bave seksualnim radom, mladih u sukobu sa zakonom i osoba koje žive sa HIV/AIDS -om i to kroz razvoj socijalnog preduzetništva, zdrugarstva i podsticajnih mera za samozapošljavanje i zapošljavanje.